Ochrana súkromia

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o stránku blog.eknizky.sk. Ochrana osobných údajov je mimoriadne dôležitá a používanie internetových stránok blog.eknizky.sk je možné aj bez uvedenia osobných údajov.

Osobné údaje nikdy nezverejňujeme tretím stranám a ani ich nepoužívame na odosielanie hromadných e-mailov.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno a e-mailová adresa dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) a v súlade so špecifickou ochranou údajov pre jednotlivé krajiny. Na stránke nespracúvame osobné údaje používateľov našich služieb inak, ako zákonným spôsobom, poprípade spôsobom, s ktorým používateľ vyslovil súhlas. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by sme radi informovali širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účelu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov o právach, na ktoré majú nárok.

blog.eknizky.sk vykonali množstvo technických opatrení na zaistenie úplnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak internetové prenosy údajov môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená.

 

 

Internetové stránky blog.eknizky.sk používajú cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnoho súborov cookie obsahuje tzv. ID súboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dátových objektov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.

Používaním súborov cookie môže blog.eknizky.sk poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by neboli možné bez nastavenia súborov cookie.

Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookie umožňujú, ako sme už uviedli, uznať našich používateľov webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookie, napr. nemusia zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa.

Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a preto môže trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné. Všetky ďalšie informácie a nastavenia nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

[render_cookies_list]

 

Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií.

 

Stránka blog.eknizky.sk zhromažďuje rad všeobecných údajov a informácií, keď daná osoba alebo automatizovaný systém vyvolajú webové stránky. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. Zozbierané môžu byť (1) typy prehliadačov, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) internetová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky (tzv. Sprostredkovatelia), (4) podstránky (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) akékoľvek iné podobné údaje a ktoré sa môžu použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje blog.eknizky.sk žiadne závery o subjekte údajov. Tieto informácie sú potrebné na to, aby sme (1) správne doručili obsah našej webovej stránky, (2) optimalizovali obsah našich webových stránok, (3) zabezpečili dlhodobú životaschopnosť našich informačných technológií a technológií internetových stránok a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade počítačového útoku, alebo porušenia zákonov Slovenskej Republiky. Preto blog.eknizky.sk analyzuje anonymne štatisticky, zhromaždené údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu dát a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov. Anonymné údaje súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

 

Funkcia komentárov a hodnotenia na webovej stránke.

 

Blog.eknizky.sk ponúkajú používateľom možnosť zanechať jednotlivé komentáre k jednotlivým článkom, alebo prispievať hodnotenia do katalógu na webovej stránke.

Ak dotknutá osoba zanechá komentár, alebo hodnotenie na tejto webovej stránke, ukladá sa komentár subjektu údajov, ako aj informácie o dátume príspevku a pseudonym užívateľa, ktorý si dotknutá osoba vybrala. Okrem toho je tiež zaznamenaná adresa IP pridelená poskytovateľom údajov subjektu údajov. Toto ukladanie adresy IP je z bezpečnostných dôvodov ak dotknutá osoba porušuje práva tretích strán alebo uverejňuje nelegálny obsah.  Uchovávanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem správcu údajov. Tieto zhromaždené osobné údaje nebudú odovzdané tretím stranám, pokiaľ takýto prenos nevyžaduje zákon alebo slúži na účely obhajoby správcu údajov.

Podávanie osobných údajov sa nevyžaduje na prehliadanie našich webových stránok a dôrazne vás vyzývame, aby ste pri styku s našimi čitateľmi v sekciách komentárov neposkytli žiadne osobné adresy, e-maily ani telefónne čísla.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

 

Práva dotknutej osoby.

 

a) Právo na potvrdenie

Každý subjekt údajov má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, spracúvajú. Ak subjekt údajov nie je registrovaný na stránke a želá si vedieť či sú spracovávané jeho údaje môže sa kedykoľvek obrátiť na mail info@eknizky.sk so žiadosťou o získanie informácii, alebo stačí, aby prešiel na stránku http://blog.eknizky.sk/ochrana-sukromia/ a zistil všetky údaje, ktoré máme na stránke o subjekte. Všetky ostatné informácie, ako sa čo spracováva nájdete v ochrane súkromia.

b) Právo na prístup

Každý subjekt údajov má právo na informácie o svojich osobných údajoch uložených kedykoľvek a kópii takýchto informácií. Okrem toho európske smernice a nariadenia udeľujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:

 

 • o účely spracovania;
 • o kategórie príslušných osobných údajov;
 • o príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
 • kde to prichádza do úvahy, plánované obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • existencia práva požiadať správcu o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
 • existencia práva podať sťažnosť orgánu dohľadu;
 • ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
 • o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a predpokladané následky spracovanie pre dotknutú osobu.

 

Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. Ak je to tak, dotknutá osoba má právo byť informovaná o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu.

Ak dotknutá osoba chce využiť toto právo na prístup, môže si kedykoľvek pozrieť všetky osobné údaje, alebo ich stiahnuť v príslušnej sekcii, alebo sa kedykoľvek obrátiť na info@eknizky.sk

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajov má právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Pri zohľadnení účelu spracovania má dotknutá osoba právo na dokončenie neúplných osobných údajov vrátane poskytnutia doplňujúceho vyhlásenia.

Ak dotknutá osoba chce uplatniť toto právo na opravu, môže postupovať podľa pokynov v centre pomoci a kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť nepresné údaje, alebo sa kedykoľvek obrátiť na info@eknizky.sk

d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Každý subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu na základe jedného z týchto dôvodov vymazať osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je potrebné:

 

 • Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 • Dotknutá osoba odoberie súhlas, na základe ktorého je spracovanie založené podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a ak neexistuje iná právna pôda pre spracovanie.
 • Dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracovanie alebo subjekt údajov, ktorý namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 • Osobné údaje boli spracované neoprávnene.

 

Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá vymazanie osobných údajov uložených na blog.eknizky.sk, môže sa kedykoľvek obrátiť na info@eknizky.sk, alebo postupovať podľa návodov v centre pomoci a kedykoľvek vymazať všetky svoje osobné údaje.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každý subjekt údajov má právo na obmedzenie spracovania, ak sa uplatňuje jedna z týchto podmienok:

 

 • Presnosť osobných údajov spochybňuje subjekt údajov, a to na obdobie, ktoré umožňuje overiť správnosť osobných údajov.
 • Spracovanie je nezákonné a subjekt údajov sa stavia proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania.
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale od dotknutej osoby ich požaduje na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

f) Právo na prenos dát

Každý subjekt údajov má právo, aby dostal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré boli poskytnuté, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Má právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) (GDPR) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracovanie nie je potrebné na vykonávanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci udelenej kontrolórovi.

Okrem toho pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa do iného, ak je to technicky uskutočniteľné a keď to nie je nepriaznivo ovplyvňujú práva a slobody iných.

Aby si mohol subjekt údajov uplatniť právo na prenos dát stačí, aby prešiel na stránku s jeho údajmi a stiahol si všetky jeho údaje v príslušnom formáte.

g) Právo na námietku

Každý subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

V záujme uplatnenia práva na námietku nás môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať na info@eknizky.sk

h) Právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajov

Každý dotknutý subjekt má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť si právo odobrať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na info@eknizky.sk

 

Vyžiadať si osobné údaje

 

Prijatie týchto podmienok.

 

Predpokladáme, že všetci návštevníci našej webovej stránky si starostlivo prečítali tento dokument a súhlasili s jeho obsahom. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov. Ak niekto nesúhlasí s týmito zásadami ochrany osobných údajov, mal by sa zdržať používania nášho webu. Vyhradzujeme si právo zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov podľa potreby. Pokračovanie v používaní webových stránok po tom, ako ste boli informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto podmienok, znamená prijatie revidovanej politiky ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou podmienok používania.